علم ششم
نويسندگان
لينک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضويت
نام کاربري :
پسورد :
تکرار پسورد:
ايميل :
نام اصلي :
آمار
امروز : 1
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 99
پيوندهاي روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس
رياضيات دبستان:
۱-براي پيدا كردن  مجموع زواياي داخلي يك nضلعي از روش زير استفاده مي كنيم:

              (n-2)× 180 

مثال۱:مجموع زاويه هاي داخلي يك هشت ضلعي منتظم  چند درجه است؟   
       جواب:   1080=180×(2-8)

مثال۲:اگرمجموع زاويه هاي داخلي يك nضلعي ۱۴۴۰ درجه باشد  تعداد ضلع هاي اين nضلعي چندتاست؟
۱۴۴۰÷۱۸۰=۸
۸+۲=۱۰
۱۰ضلعي
۲-مجموع زاويه هاي خارجي هر nضلعي محدب برابربا ۳۶۰ درجه مي باشد.

نكته:زاويه خارجي زاويه اي است كه از امتداديك ضلع باضلع ديگر ايجاد مي شود.

۳-اندازه هر زاويه داخلي يك nضلعي منتظم از دستور زير به دست مي آيد:
(n-2)×180÷n

مثال۱:اندازه هر زاويه داخلي يك ۹ضلعي منتظم چند درجه است؟
(۹-۲)×۱۸۰ ÷۹=۱۴۰

نكته:هردو زاويه داخلي و خارجي مجاور به هم با هم مكملند.

مثال۲:اگر اندازه هر زاويه داخلي يكnضلعي منتظم ۱۵۶درجه باشد تعداد ضلع هاي اين nضلعي منتظم چندتاست؟
۱۸۰ - ۱۵۶=۲۴
اندازه هر زاويه خارجي= ۲۴درجه 
۳۶۰ ÷ ۲۴=۱۵
۱۵ضلعي منتظم

مثال۴:در كدام چند ضلعي مجموع زاويه هاي داخلي ۴برابر مجموع زاويه هاي خارجي است؟

(n-۲)×۱۸۰=۴×۳۶۰=۱۴۴۰
۱۴۴۰÷۱۸۰=۸
۸+۲=۱۰
۱۰ضلعي                 

مثال۳:اگراندازه هر زاويه خارجي يك nضلعي منتظم ۳۶ درجه باشد تعدادضلع هاي اين nضلعي منتظم چند تاست؟
۳۶۰ ÷ ۳۶=۱۰

۴-براي پيدا كردن تعداد زاويه هاي شكلي كه ازچند زاويه با رأس مشترك تشكيل مي شود از دستور زير استفاده مي كنيم:   
 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

۵-براي پيدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال

از روش:حاصل جمع قسمتها ...

 ويا ازفرمول:
 2÷(تعداد فاصله ها ×تعدادنقطه ها)

مثال۱: بر روي يك خط راست ۶نقطه در نظر مي گيريم , چند پاره خط مي توان مشخص كرد؟ 

     (۶×۵)÷۲=۱۵
۱۵پاره خط

مثال۲:اگر بر روي خط راستي ۲۱ پاره خط وجود داشته باشد , چند نقطه روي اين خط وجود دارد؟

۲۱×۲=۴۲
۴۲=n(n-۱)
۴۲=۷(۷-۱)
۷نقطه

۶-تعداد قطرهاي يك nضلعي محدب را چگونه به دست آوريم؟
n(n-۳)÷۲

سوال:يك ۶ضلعي محدب چند  قطر دارد؟
  ۶(۶-۳)÷۲=۶×۳÷۲=۹
۹قطر دارد

۷-براي جمع بستن اعداد متوالي از ۱ تا n از دستور زير استفاده مي كنيم:

n(n+۱)÷۲

مثال: اگر تمام اعدادطبيعي متوالي از 1 تا 20 را جمع كنيم ، حاصل جمع را حساب كنيد.

جواب:  210=2÷ 20×(20+1)

۸-براي به دست آوردن تعداد اعداد متوالي(پشت سر هم)  راه حل زير مناسب است.

1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)

مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به كار رفته است؟

11=1+1÷(20-10)    جواب

مثال:تعداد اعداد الگوي زير چندتاست؟
۲  ,  ۵ ,  ۸  ,  ۱۱  ,  ...  ,  ۸۹
(۸۹-۲)÷۳+۱=۳۰
۳۰عدد

البته مي توان جمله nام را تشكيل داد سپس مقدارn را كه همان تعداد جملات مي باشد را تعيين كرد:
۳n -۱=۸۹
۳n=۸۹+۱=۹۰
n=۹۰÷۳=۳۰
۳۰عدد
۹-براي به دست آوردن مجموع اعداد متوالي با فاصله هاي ثابت
ابتدا تعداد اعداد را مشخص مي كنيم سپس در ميانگين دو عدد اولي و آخري ضرب مي كنيم.

مثال:حاصل عبارت زير را به دست آوريد.
۵+۹+۱۳+۱۷+...+۸۱=

(۸۱-۵)÷۴+۱=۲۰
تعداد اعداد در اين مجموع ۲۰تاست

(۸۱+۵)÷۲=۴۳
ميانگين دو عدد اولي و آخري

۲۰×۴۳=۸۶۰    
۸۶۰مجموع اعداد بالا
۱۰-براي شماره گذاري صفحات كتاب از روش زير استفاده مي شود:
براي اعداد يك رقمي:  1-1×(1+صفحه)
براي اعداد دو رقمي:  11-2×(1+صفحه)
براي اعدد سه رقمي:  111-3×(1+صفحه)
مثال: كتابي 160 صفحه دارد. براي شماره گذاري اين كتاب چند رقم به كار رفته است؟

جواب: 372=111-3×(1+160)
8-براي محاسبه ي زمان كار انجام شده دو نفر ، از فرمول زير استفاده مي كنيم:
       مجموع كار÷ حاصل ضرب كار

مثال: علي كاري را 6 روز و حسين همان كار را در 4 روز انجام مي دهد. اگر اين دو باهم كار كنند، اين كار را چند روزه انجام مي دهند؟
جواب:   2/4 =(4+6)÷(4×6)  

۱۱-اگر ساعتي در هر شبانه روز چند دقيقه جلو يا عقب كار كند،براي محاسبه ي اين كه پس از چه مدتي وقت درست را نشان مي دهد ، از فرمول زير استفاده مي كني
مقدارعقب مانده ,جلوافتاده÷۶۰×۱۲
مثال: ساعتي در هر شبانه روز 5 دقيقه جلو مي افتد، اين ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان مي دهد؟
جواب: 144=5÷60×12
۱۲-براي محاسبه ي زاويه ي بين دو عقربه ي ساعت از اين روش استفاده مي كنيم:

زاويه ي بين دو عقربه=(ساعت×30)-(دقيقه×5/5)

مثال: ساعت 4:30 چه زاويه اي را نشان مي دهد؟جواب:45=(4×30)-(30×5/5)ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۵:۴۵ ] [ شايان احمدي ]
"چند سوال در ارتباط با درس رياضي 

🍀از چه سني بايد آموزش رياضيات را به كودكان آغاز كرد؟

آموزش رياضيات بايد از پيش دبستاني با آموزش اعداد شروع شود و به مرور به كمك بازيها از همان سن لذت حل معادلات رياضي به كودك چشانده شود.

🍀چه كودكاني استعداد رياضي دارند؟

كودكاني كه علاقه زيادي به بازي كردن دارند و كنجكاو رسيدن به جواب و حل معماها هستند، معمولا استعداد خوبي در رياضي دارند. البته بايد قبول كرد كه آموزش هاي معلمان نيز بي تاثير نيست و يك آموزش درست مي تواند بسيار كارآمد باشد و هوش رياضي دانش آموزان را تقويت كند.

🍀چگونه كودكان را به رياضي علاقه مند كنيم؟

بازي بهترين وسيله براي جذب كودكان به رياضي است. از جدول اعداد و سودوكو ميتوان شروع كرد، استفاده از رايانه و سر زدن به برخي سايت هاي مربوط نيز ميتواند به اين ماجرا كمك كند. والدين بايد اجازه دهند هر از چند گاهي، فرزندشان با همكلاسي هايش رياضي كار كند. وقتي كودكان خود به مانعي برمي خورند و با هم سن و سالان شان براي حل آن تلاش ميكنند، خوشحال ترند. گاهي لازم است در كنار كودكان حضور داشته باشيد و به سوالات آنها پاسخ دهيد. توضيح اين مطلب كه اصلا رياضي به چه دردي ميخورد نيز موثر است.

🍀چرا برخي دانش آموزان از رياضي متنفرند؟

اين امر ميتواند دلايل بيشماري داشته باشد. اما مهمترين آن نوع آموزش رياضي به كودكان است. در صورت وجود خلاقيت در آموزش رياضي است كه كودكان به آن جلب شده و آن را فرا ميگيرند. در اين حالت داشتن يك رابطه نامناسب با معلم، فقدان اعتماد به نفس براي حل معادلات و رسيدن به جواب و حتي داشتن يك مشكل فيزيكي مثل پايين بودن قدرت درك و بيان يا نوشتن، ميتواند سبب تنفر از درس رياضي شود.
جدول ضرب، يكي از قسمت هايي آموزش رياضي است كه ممكن است براي خيلي ها مشكل آفرين باشد. اما ضرب پنج در سه حتي براي آن گروه از افرادي كه با جدول ضرب مشكل دارند، كار چندان سخت و پيچيده‌اي نيست.

به گزارش بي بي سي، حالا چرا موضوع به اين سادگي در هفته هاي اخير در فضاي مجازي آنقدر مهم شده و فضاي مجازي را فرا مي گيرد؟

داستان از آنجا شروع شد كه تصوير برگه امتحاني دانش آموز آمريكايي در فضاي اجتماعي رديت منتشر و همرساني شد.

اين دانش آموز در امتحان رياضي‌اش در توضيح پاسخ پنج ضرب در سه نوشت كه پاسخ عدد ۱۵ است كه حاصل جمع ۵+۵+۵ است. اما معلم اين دانش آموز در تصحيح برگه امتحاني او نوشت: اين عدد حاصل جمع ۳+۳+۳+۳+۳ است و به اين ترتيب پاسخ داده شده غلط است.
انتشار تصوير اين برگه امتحاني در فضاي مجازي موافقان و مخالفان را به چالش كشيد. دو گروه بارها اين تصوير را همرسان كردند و نسبت به نحوه برخورد معلم با دانش آموز موضع گرفتند.

موضوع به حدي جدي شد كه انجمن معلمان رياضي آمريكا تصميم گرفت به اين موضوع واكنش نشان دهد.

دايانا برارز ،مدير اين مركز در مورد اين ورقه امتحاني نوشت: بخشي از كار ما اين است كه به كودكان آموزش دهيم تا آنها فكر كنند و بتوانند مشكلات را حل كنند. ما مي خواهيم دانش آموزان بدانند كه چه راهي را براي رسيدن به نتيجه بايد انجام دهند و تنها پاسخ صحيح ملاك نيست.

گروهي بر اين باورند كه اين نحوه برخورد مي تواند به دانش آموزان براي مقابله با مشكلات سخت تر كمك كند. اما مخالفان اين روش مي گويند كه اين راه براي كودكان بسيار گيج كننده است. در عين حال اين گروه معتقدند كه اين روش بسيار سخت گيرانه است. دانش آموز ممكن است از راه غير معمول به پاسخ صحيح برسد و اين پاسخ صحيح را نبايد ناديده گرفت.
نظر شما چيه؟؟؟؟ 
ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۴۸:۲۲ ] [ شايان احمدي ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By bigsite :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربري
نام کاربري :
پسورد :
نظرسنجی
لينک هاي تبادلي
فاقد لینک
تبادل لينک اتوماتيک
لينک :
خبرنامه
عضويت لغو عضويت
امکانات وب